REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ B2B

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Platforma zakupowa b2b.alkri.pl jest prowadzona przez przedsiębiorcę działającego pod firmą:

Alkri Alicja Ziółkowska, z siedzibą w miejscowości Borówiec, przy ul. Źródlanej 3D/1, posiadającego nr REGON: 300206778 oraz NIP: 789-140-51-03.

2. Regulamin Platformy Zakupowej B2B (dalej Regulamin) określa ogólne warunki i zasady korzystania z platformy zakupowej oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platformy zakupowej alkri.pl (dalej: platforma zakupowa B2B).
3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z platformy zakupowej B2B zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. Klient może korzystać z platformy zakupowej B2B wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Warunkiem korzystania z platformy zakupowej B2B jest akceptacja Regulaminu, która następuje przez zarejestrowanie się na stronie alkri.pl
5. Platforma zakupowa B2B oferuje Klientom możliwość przeglądania towarów, nabywania towarów oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.
6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie platformy zakupowej B2B, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość platformy zakupowej B2B lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie platformy zakupowej B2B do celów innych niż jego przeznaczenie.
7. Prawa do zawartości strony internetowej alkri.pl w tym do zawartych na niej treści, zdjęć, opisów, znaków towarowych oraz innych utworów i elementów, przysługują alkri.pl. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej formie zawartości strony internetowej alkri.pl, za wyjątkiem regulacji zawartej w pkt XI Regulaminu. 8. Klient ma możliwość kontaktowania się ze Sprzedawcą i wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana z chwilą wysłania formularza, na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę. Warunki umowy znajdują się na stronie alkri.pl. 9. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na platformie zakupowej. Promocje na platformie zakupowej nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług oraz inne umowy zawarte w oparciu o postanowienia Regulaminu, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, a w przypadkach rażącego lub powtarzającego się naruszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Klient - osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach platformy zakupowej B2B.
3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
4. Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach platformy zakupowej B2B zgodnie z Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności platformy zakupowej B2B po dokonaniu rejestracji na alkri.pl .
5. Koszty dostawy – rozumie się przez to koszty dostarczenia Produktów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta, widoczne na platformie zakupowej.
6. Licencja – nieodpłatna niewyłączna licencja na korzystanie z utworów, udzielana Klientowi przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu;
7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, po uprzedniej akceptacji Regulaminu, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na platformie zakupowej B2B. Rejestracja wymaga akceptacji sprzedawcy.
8. Platforma zakupowa (Platforma) – sklep internetowy dla przedsiębiorców prowadzony pod adresem: alkri.pl
9. Sprzedawca – Alkri Alicja Ziółkowska z siedzibą w: Borówiec, ul. Źródlana 3D/1, posiadająca nr REGON: 300206778; NIP: 789-140-51-03.
10. Towar - produkty prezentowane na platformie zakupowej B2B, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest wyraźne oświadczenie woli Sprzedawcy.
12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem po wyraźnym zaakceptowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.
13. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
15. Utwory – wszelkie zamieszczone na stronie internetowej www.alkri.pl materiały, zdjęcia, grafiki, nazwy handlowe oraz opisy produktów - spełniające cechy utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, do których Sprzedawcy przysługują autorskie prawa majątkowe.

III. KONTO

1. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie w nim: pełnej nazwy firmy (w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami, podaniem numeru PESEL), NIP, imienia i nazwiska zamawiającego, którego upoważnienie do działania wynika z odpowiednich rejestrów lub dołączonego pełnomocnictwa, siedziby firmy (miejscowość, kod, ulica), adresu e-mail oraz załączenie dokumentów rejestrowych z CEiDG lub Krajowego Rejestru Sądowego. Po pozytywnej weryfikacji danych wprowadzonych przez Klienta w formularzu, Sprzedawca akceptuje rejestrację i umożliwia Klientowi korzystanie z konta na platformie zakupowej B2B.
2. Warunkiem dodatkowym utworzenia konta jest zaakceptowanie Regulaminu, a także, w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę po uprzednim zaakceptowaniu informacji Sprzedawcy w tym zakresie. Podanie danych jest dobrowolne, ale koniecznie w celu utworzenia Konta.
3. Posiadanie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Dostęp do konta i transakcje dokonane za jego pośrednictwem obciążają Klienta niezależnie od tego, kto faktycznie korzysta z konta klienta.
5. Klient zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Za opóźnienia lub niewykonanie umowy spowodowane brakiem aktualizacji danych Sprzedawca nie odpowiada.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA (PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY).

1. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy towarów, dane techniczne i użytkowe, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie alkri.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy następuje po wyraźnej akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za treść i prawidłowość informacji o towarze pochodzących od producenta.

2. Korzystanie z platformy zakupowej B2B i składanie Zamówień jest dostępne wyłącznie po zarejestrowaniu Konta.
3. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybranie towarów na platformie zakupowej B2B.
4. Klient ma możliwość wybrania liczby towarów, które chce dodać do Zamówienia. W przypadku ograniczonej dostępności towarów, Sprzedawca może dowolnie zmniejszyć ilość zamówionych towarów.
5. Wybrane przez Klienta Towary zostają przeniesione do „koszyka” Klienta.
6. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości Zamówienia zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Klienta.
7. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu złożenia Zamówienia, należy kliknąć na ikonę „koszyk” widoczną na platformie zakupowej B2B, następnie wybrać adres dostawy, sposób dostawy oraz sposób płatności i kliknąć Finalizuj. Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Sprzedawcy celem potwierdzenia i złożenia oświadczenia o zawarciu umowy, a Klient przekierowany w celu rozliczenia transakcji.
8. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - nabycia wybranych towarów po Cenach i na pozostałych warunkach określonych w Zamówieniu. Oferta nie jest wiążąca dla
Sprzedawcy. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru towarów i zapłaty za towar oraz Kosztów dostawy, a także do spełnienia pozostałych warunków umowy.
9. W przypadku, gdy okaże się, że na skutek omyłki Cena podana na platformie zakupowej B2B lub w Zamówieniu jest nieprawidłowa, a różnica pomiędzy ceną rzeczywistą, a błędnie podaną wynosi co najmniej 20% wartości ceny rzeczywistej, Sprzedawca może jednostronnie odstąpić z tego powodu od umowy sprzedaży, bez odszkodowania i jakichkolwiek kosztów.
10. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas procesu rejestracji. Potwierdzenie zamówienia, w przypadku jego przyjęcia, nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od jego doręczenia Sprzedawcy i jest to okres, przez który Klient jest związany złożoną ofertą. W przypadku braku potwierdzenia w tym terminie, uznaje się, że Sprzedawca nie przyjął oferty. Przyjęcie zamówienia i zapłata ceny, nie są równoznaczne z realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po stwierdzeniu przez Sprzedawcę, że Klient spełnił wszystkie wymagane formalności oraz, że zamówiony Towar jest dostępny. W przypadku braku dostępności towaru Sprzedawca, o ile zapłata ceny już nastąpiła, zwraca cenę Klientowi lub uzgadnia przesunięcie terminu realizacji zamówienia.
11. Klient przy każdym zakupie otrzyma fakturę VAT, która jest dostępna do pobrania na platformie zakupowej B2B w zakładce historia faktur. Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić poprawność danych na fakturze. Sprzedawca nie doręcza faktur w formie innej niż elektroniczna.
Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą i w miejscu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta, pod warunkiem zapłacenia całej ceny sprzedaży.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i język polski jest językiem wyłącznie obowiązującym we wszelkich transakcjach.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI.

1. Ceny Towarów na platformie zakupowej B2B są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w walucie złoty polski.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez płatności bezpośrednie typu Payyou. Wysyłka Zamówienia zostanie dokonana po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie od 3 do 14 dni roboczych;
Sprzedawca zastrzega, że dla nowych klientów, może wprowadzić ograniczenia co do sposobu, formy lub terminu płatności, celem sprawdzenia ich wiarygodności.
3. Sprzedawca w przypadku niektórych Towarów, a w szczególności Towarów niedostępnych na magazynie, zastrzega sobie prawo do wpłaty zaliczki celem uruchomienia Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalania terminów płatności i udzielania rabatów na rzecz poszczególnych Klientów na podstawie odrębnego zamówienia.
5. W przypadku nie dokonania płatności przez Klienta w terminie 7 dni od zawarcia umowy, umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony, a w sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, wpłacona zaliczka przepada na
rzecz Sprzedawcy, co nie wyłącza jego prawa do dochodzenia dodatkowego odszkodowania.

VI. DOSTAWA.

1. Sprzedawca realizuje dostawy Zamówień na terenie Polski, jak również po indywidualnych ustaleniach między Sprzedawcą a Klientem na terenie Unii Europejskiej.
2. Dostawa Towarów odbywa się na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres. Zmiana adresu dostawy po zawarciu umowy jest możliwa wyłącznie za zgodą Sprzedawcy i może być uzależniona od uprzedniego uiszczenia dodatkowej opłaty.
3. Sposoby dostawy zamówionych towarów:
a) za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej;
b) za pośrednictwem kuriera Klienta – wówczas wymagane jest uprzednie przesłanie Sprzedawcy listu przewozowego;
c) Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki. Koszty dostawy zostaną wskazane na platformie zakupowej B2B w trakcie składania zamówienia. Ryzyko dostawy towaru oraz jego ewentualne uszkodzenie w czasie transportu nie obciąża Sprzedawcy. W tym zakresie obowiązują warunki określone przez podmiot realizujący transport.
d) Czas realizacji zamówień wynosi od 3 do 14 dni roboczych po wpłynięciu na rachunek bankowy Sprzedawcy całej ceny sprzedaży.
e) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub z przyczyn leżących po stronie podmiotu transportowego. W przypadku ponownej dostawy z tych przyczyn, Sprzedawca może obciążyć Klienta dodatkową opłatą.
f) Kurier nie ma obowiązku samodzielnie wnieść do lokalu Klienta towarów o wadze powyżej 30 kg, chyba, że co innego wynika z regulaminu firmy kurierskiej.
g) Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po odebraniu Towaru w obecności kuriera, czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru lub jego niezgodności z zamówieniem, Klient wraz z kurierem zobowiązani są spisać protokół. W przypadku niezachowania opisanej powyżej procedury, reklamacje z tytułu uszkodzeń w dostawie nie będą uwzględniane.
h) Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować firmie kurierskiej odbiór towaru. Przyjmuje się, że każda osoba znajdująca się w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Towaru.


VII WYŁĄCZENIE RĘKOJMI

1. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
2. Towary mogą posiadać gwarancję Sprzedawcy.
3. Sprzedawca nie odpowiada za realizację uprawnień gwarancyjnych w przypadku gwarancji udzielonej przez producenta towaru.

VIII REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem platformy zakupowej B2B i korzystaniem z Usług. Reklamacje należy kierować na adres biuro@alkri.pl
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane oraz wskazać dokładny rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Nie uzupełnienie braków w tym terminie zostanie uznane za rezygnację z reklamacji. Ponowna reklamacja jest niedopuszczalna.

IX REZYGNACJA Z POSIADANIA KONTA

1. Klient w celu rezygnacji z posiadania Konta, zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail biuro@alkri.pl Podmiotem wyłącznie uprawnionym do usunięcia konta jest Sprzedawca.
2. Po usunięciu Konta dalsze korzystanie z Konta stanie się niemożliwe.
3. Konto Klienta zostanie usunięte lub zablokowane przez Sprzedawcę, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu oraz Regulaminu zasad korzystania ze strony internetowej alkri.pl

X POLITYKA COOKIES.

1. Pod pojęciem Cookies rozumie się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki którym Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła oraz służą do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych
Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
3. Szczegółowe informacje na temat plików cookies opisane są w zakładce „Cookies” dostępnej na stronie alkri.pl

XI LICENCJA NA WYKORZYSTANIE UTWORÓW

1. Rejestrując Konto na stronie alkri.pl i dokonując zakupu towarów za pośrednictwem platformy zakupowej B2B, Klient może otrzymać od Sprzedawcy odpłatną lub nieodpłatną niewyłączną licencję na wykorzystywanie w ramach swojej działalności handlowej i marketingowej, wyłącznie w sieci Internet; materiałów, zdjęć, grafik, opisów, nazw handlowych zamieszczonych na stronie www.alkri.pl w zakresie, w jakim jest to niezbędne do oferowania w sieci Internet do dalszej sprzedaży oraz promocji towarów Sprzedawcy. Licencja wymaga zawarcia umowy na piśmie i nie może być domniemywana.
2. Licencja udzielana jest na okres nie dłuższy niż okres ważności konta Klienta na platformie zakupowej B2B.
3. Klient może korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie alkri.pl wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Administratora, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, o ile co innego nie wynika z umowy licencyjnej.
4. Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z utworów i materiałów zamieszczonych na stronie.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta określonych w Regulaminie warunków korzystania z Licencji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym.
6. Sprzedawca ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia przez Klienta określonych w Regulaminie warunków korzystania z Licencji.
7. W każdym przypadku, gdy dojdzie do naruszenia przez Klienta określonych w w Regulaminie warunków korzystania z Licencji, i spowoduje to wystąpienie przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do zaspokojenia takiego roszczenia i zwalnia Sprzedawcę z wszelkich świadczeń z tego tytułu na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego, albo do naprawienia wynikłej stąd dla Sprzedawcy szkody w pełnej wysokości.

XII Naruszenia Regulaminu.

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, Sprzedawca może według swojego wyboru usunąć lub zablokować Konto danego Klienta bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Klienta.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach platformy zakupowej B2B były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości
czasowego zawieszenia jej dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy platformy zakupowej B2B albo z powodu awarii.
2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, za co Sprzedawca nie odpowiada.
3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie ogłaszane będą na stronie internetowej alkri.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień potwierdzonych przez Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu i nie wymagają zgody Klienta
4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedawcą oraz umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Sądem miejscowo właściwym będzie sąd siedziby Sprzedawcy, również w przypadku rozwiązania umowy lub jej nieważności albo nie dojścia umowy do skutku.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Regulamin wchodzi w życie 1.05.2021 roku.

[ ] Wyrażam zgodę


Informacja o administratorze Alkri
Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych,
w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.
Administratorem Państwa danych jest:

Alkri Alicja Ziółkowska z siedzibą w Borówiec przy ul Źródlana 3D/1 posiadającą nr REGON: 300206778; NIP: 789-140-51-03

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy sprzedaży i wysyłka na odległość oraz zgoda na wysyłanie informacji mailowych.

Przetwarzane dane obejmują:
• imię i nazwisko,
• nazwę firmy,
• dane teleadresowe,
• adres e-mail.

Dane powyższe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę
teleinformatyczną i organizacyjną oraz logistyczną w procesie realizacji zamówień i umowy
sprzedaży na odległość.
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania.


[ ] Wyrażam zgodę